Formigó sec (sil / sac)

Combinació d’àrids, ciment i additius, dosificada i pastada a central de formigó. Barreja preparada per amassar-se amb l’aigua recomanada. La fórmula, definida pel departament de qualitat de Molins, està destinada a obtenir la major mal·leabilitat i treballabilitat del producte que necessita el client.

Descripció

Informació addicional

Camp d’aplicació

 • Petites obres de reparació.
 • Formigonat d’elements no estructurals.
 • Col·locació d’arquetes, bases de fanals, etc.
 • Paviments.
 • Bases de voreres, etc.
 • Canalitzacions.

Avantatges

 • Fórmula adaptada a les necessitats específiques del client.
 • Disponibilitat i rapidesa de subministrament: el client decideix la quantitat de producte i el moment de proveir-se, sense necessitat d’una gran superfície per arreplegar els diferents materials.
 • Qualitat i homogeneïtat del producte: arriba a l’obra ja preparat, només cal afegir-hi la quantitat d’aigua recomanada.
 • Control del procés de fabricació i de la traçabilitat de les matèries primeres.
 • Es pot fer amb ciment blanc o amb ciment gris.
 • Ecològic. Genera poc residu en acabar la utilització per disposar d’un sol embalatge, en forma de big bag o de sitja.
 • Rapidesa: el producte està preparat i llest per utilitzar-lo.
 • Les unitats de venda permeten adaptar el producte i el transport a les necessitats del client.

Sistema d’aplicació

 • El client realitza el pastat final, incorporant-hi la quantitat d’aigua recomanada (la que indica la fitxa de producte).
  El subministrament es realitza principalment de dues maneres:
  Mitjançant big bags de 1 t.
  Instal·lant una sitja en obra que es podrà recarregar mitjançant camió cisterna segons les necessitats del client.

 

Característiques tècniques

Dosificació de ciment >175 kg/t
Densitat aparent sec 1750-1850 Kg/m3
Tamaño máximo de árido 10 mm.
Grandària màxima d’àrid 2400-2600 Kg/m3
Aigua de pastat 10% s.p.h.s.
Consistència en fresc Tova
Aire inclòs 4-5%
Resistència a compressió (28 dies) 25 MPa
Temps de treballabilitat 90 min
Pigmentació Compatible amb colorants inorgànics
Format Granel, sacs, Big-Bag
Comparteix aquest producte
Naturaleza

Sec

Suministro

Camió cisterna, Ensacat, Sitja

Comparteix aquest producte