Política de privadesa

TITULAR-EDITOR DEL PORTAL WEB

Denominació social

CEMENTOS MOLINS, S.A. (d'ara endavant, MOLINS)

Domicili social

Paseo Castellana, núm. 21. 28046 Madrid

Dades registrals

Inscrita al Registre Mercantil de Madrid Tom 36985, Foli 161, Secció 8, Full M660923

CIF

A-08.017.535

Introducció

La protecció de les dades personals és un dels valors de la nostra empresa. El compliment de la normativa relativa a la protecció de dades de caràcter personal vigent és un objectiu prioritari per a la nostra empresa. L’objectiu d’aquesta política és explicar-vos com tractarem les dades personals que ens faciliteu a través dels diferents formularis del nostre lloc web.

Responsable del tractament

El responsable del tractament de les vostres dades personals és la nostra empresa:

Denominació socialCEMENTOS MOLINS, S.A. (d’ara endavant, MOLINS)
Correu electrònicprotecciondedatos@molins.es
Domicili socialPaseo Castellana, núm. 21. 28046 Madrid

Sense perjudici de l’anterior, en relació amb determinats tractaments és possible que siguin duts a terme de forma independent per alguna de les societats següents:

  • CIMENTS MOLINS INDUSTRIAL, S.A., CIF A-08196693 i domicili social a Carretera Nacional 340, Km. 1.242,3, 08620. Sant Vicenç dels Horts. Barcelona.
  • PREFABRICACIONS I CONTRACTES, S.A.U, CIF A-28135358 i domicili social al C/Espronceda, núm. 38, Local 3, 28003, Madrid.
  • PROMOTORA MEDITERÀNIA-2, S.A., CIF A-28220192 i domicili social a Carretera Nacional 340, Km. 1.242,3, 08620. Sant Vicenç dels Horts. Barcelona.
  • Molins, S.A., CIF A-58580234 i domicili social a Carretera Nacional 340, (Polígon Industrial Les Fallulles, Km. 1.242, 08620. Sant Vicenç dels Horts. Barcelona.

En aquests supòsits, les dades seran tractades exclusivament per lempresa responsable del tractament. Igualment us informem que en cap cas les dades seran compartides o cedides entre empreses vinculades.

Categories de dades personals

Recaptem directament de vostè les dades següents:

  • Dades identificatives.
  • Dades de contacte.
  • Dades professionals.
  • La imatge, en cas de videovigilància.

Finalitats dels tractaments i possibles responsables independents del tractament

Recollim les vostres dades personals identificatives i de contacte amb les següents finalitats:

TractamentPossibles responsables independents
Atendre i donar resposta als dubtes i consultes plantejades a través de la nostra web, així com contactar-vos amb aquesta finalitat en cas que ho sol·licite-CEMENTOS MOLINS, S.A.
-CEMENTOS MOLINS INDUSTRIAL,S.A.
– PREFABRICACIONES Y CONTRATAS, S.A.U.
– PROMOTORA MEDITERÁNEA-2, S.A.
– Molins, S.A.

Dur a terme una vigilància de les persones, les instal·lacions i els béns a través de les imatges obtingudes a través de les càmeres de videovigilància.
– CEMENTOS MOLINS, S.A.
– CEMENTOS MOLINS INDUSTRIAL, S.A.
– PREFABRICACIONES Y CONTRATAS, S.A.U. 
– PROMOTORA MEDITERÁNEA-2, S.A.
– Molins, S.A.

Gestionar la relació amb els accionistes, en cas que sigui accionista.
CEMENTOS MOLINS, S.A.
Autoritzar la descàrrega de materials i contingut propi de la Companyia.CEMENTOS MOLINS, S.A.

Us informem igualment que a través del present portal web, resulten accessibles formularis i canals de comunicació amb empreses dependents de Cementos Molins, S.A. En aquests supòsits, se us facilitarà tota la informació corresponent al tractament en cadascun dels formularis de recollida prèviament al fet que hagi d’introduir les vostres dades.

Legitimació del tractament

La base de legitimació del tractament de les vostres dades és la següent:

Consentiment de l’interessatSi ens doneu el vostre consentiment, durem a terme els tractaments relacionats amb l’abast del consentiment i amb les finalitats informades. Igualment podrem posar-nos en contacte amb vostè per remetre-li la informació que ens hagi sol·licitat a través de les consultes, així com cursarem la teva sol·licitud d’alta com a aplicador homologat. En qualsevol moment podreu revocar el vostre consentiment fent clic a l’enllaç que inclourem amb aquesta finalitat, o bé comunicant la vostra voluntat de revocar el consentiment per mail. En el mateix sentit, podrem fer un seguiment de la seva interacció amb els continguts i entorns de la nostra web, sempre que ens n’hagi prestat el consentiment.
Compliment d´un contracteLa llei ens permet tractar les vostres dades en el cas que això sigui necessari per a l’execució d’un contracte, per tal de subministrar-vos els nostres productes i serveis, i per complir les obligacions establertes en aquest contracte.
Obligació legalÉs possible que algun tractament com la facturació, els processos comptables, la declaració d’impostos, les comunicacions amb els nostres accionistes o la prevenció del blanqueig de capitals, per exemple, ho hem de fer perquè la llei ens obliga a fer-ho.
Interès públicEn el cas d’alguns tractaments com el de videovigilància pot ser que hàgim de complir una missió realitzada en interès públic o en l’exercici de poders públics que ens hagin estat conferits.
Interès legítimÉs possible que realitzem tractaments orientats a millorar la qualitat i personalitzar el servei per tal d’incrementar-ne el nivell de satisfacció. Per això necessitarem demanar la seva opinió, i analitzar els seus hàbits i preferències.

Destinataris de les dades

Les vostres dades no seran venuts, llogats ni posats a disposició de tercers. En determinats casos es donarà accés a les vostres dades a determinats proveïdors que presten serveis a la nostra empresa, com l’enviament de les newsletters, però que en cap cas tractaran les dades per a finalitats pròpies.

Terminis de conservació

TractamentTermini de conservació
Atendre i donar resposta als dubtes i consultes plantejades a través de la nostra webConservarem les vostres dades fins que sol·liciteu la vostra baixa, o sigui inactiu amb les nostres plataformes havent transcorregut tres anys des de la seva darrera activitat
Dur a terme una vigilància de les persones, les instal·lacions i els béns a través de les imatges obtingudes a través de les càmeres de videovigilància.Conservarem les vostres dades un termini de 30 dies, llevat que haguessin disposat el contrari les autoritats judicials o les Forces i Cossos de Seguretat competents.
Gestionar la relació amb els accionistes, en cas que sigui accionista.Conservarem les vostres dades durant els terminis establerts per la legislació aplicable

Autoritzar la descàrrega de materials i contingut propi de la Companyia.
Conservarem les vostres dades fins que sol·liciteu la vostra baixa, o sigui inactiu amb les nostres plataformes havent transcorregut tres anys des de la seva darrera activitat

Les vostres dades es conservaran durant el termini estrictament necessari per aconseguir les finalitats del tractament, sense perjudici de la seva conservació per a la posada a disposició de les autoritats competents i per fer front a reclamacions. En aquest cas, les dades es conservaran degudament bloquejades fins a la finalització del termini de prescripció, i en aquest moment seran eliminades.

Comunicacions de dades i Transferències Internacionals

Les vostres dades no seran comunicades, cedides, venuts, llogades ni posades a disposició de tercers, excepte dels nostres proveïdors de serveis, que ens ajuden a realitzar determinades activitats de la companyia, com l’enviament de la newsletter. Aquests proveïdors en cap cas tractaran les dades a què accedeixin per a finalitats pròpies.

En cas que algun dels nostres proveïdors de serveis tracti les dades personals en un tercer país la nostra empresa aplicarà totes les mesures i controls al vostre abast per protegir les vostres dades personals.

Les principals mesures que adopta la nostra empresa quan es fa una transferència internacional de dades personals són la signatura de clàusules contractuals tipus aprovades per la Comissió Europea, l’adhesió a acords internacionals, i/o la sol·licitud de certificacions o codis de conducta aprovats i reconeguts.

Videovigilància

A les instal·lacions amb zones videovigilades les dades personals recollides seran tractades amb la finalitat de mantenir la seguretat de les nostres instal·lacions, béns i de les persones, sent la base per dur a terme aquestes finalitats de seguretat un interès públic, així com per verificar el compliment de la llei i la normativa interna del Responsable del Tractament i dur a terme una vigilància de la seguretat en els processos de bolcat, etc. i, si escau, procedir a denunciar o sancionar possibles infraccions, sent això un interès legítim del Responsable del Tractament. Les dades de videovigilància i les de control d’accessos i visites seran suprimides en un termini màxim de 30 dies, sense perjudici de conservar-les bloquejades durant el termini de prescripció de les accions i les reclamacions.

Exercici de drets

La normativa vigent li atorga els drets següents:

Dret d’accésVostè tindrà dret a conèixer les dades personals que tractem en relació amb la persona.
Dret de rectificacióVostè tindrà dret a poder rectificar o completar qualsevol dada que sigui inexacta o incompleta.
Dret de supressióVostè podrà sol·licitar que les seves dades personals siguin suprimides dels nostres sistemes i fitxers.
Dret d’oposicióPodeu oposar-vos al tractament de les vostres dades en relació amb les accions de màrqueting directe, així com per motius personals, llevat que la base del tractament sigui l’interès públic o l’interès legítim i puguem al·legar motius legítims imperiosos que prevalguin sobre els seus interessos, drets i llibertats o per a la formulació, exercici o defensa de reclamacions.
Dret de limitació del tractamentVostè podrà sol·licitar la limitació del tractament en cas d’impugni’n l’exactitud o quan sigui il·lícit i vostè s’oposi a la supressió de les dades personals i sol·liciti en el seu lloc la limitació del seu ús. També quan les dades ja no siguin necessàries per al tractament, però les necessiteu per a la formulació l’exercici o la defensa de reclamacions. I finalment, quan s’hagi oposat al tractament, mentre es verifiqui si l’interès legítim del responsable preval sobre el de l’interessat.
Dret a la portabilitat de les vostres dadesVostè tindrà dret a obtenir una còpia de totes les dades que ens hagi facilitat i quan sigui tècnicament possible, tindrà dret a sol·licitar que les dades personals siguin comunicades a un altre responsable del tractament.


Podrà exercir aquests drets de forma gratuïta, així com retirar en qualsevol moment el consentiment prestat, adreçant-se a la nostra empresa a través d’algun dels següents mitjans i acompanyant còpia del DNI o document equivalent que acrediti la seva identitat:

En cas que tingueu la necessitat de realitzar una consulta o suggeriment en relació amb el tractament de les vostres dades de caràcter personal també podreu dirigir-vos a les adreces facilitades per a l’exercici dels drets.

Vostè també té dret a presentar una reclamació davant l’Agència Espanyola de Protecció de Dades (AEPD), autoritat competent a Espanya en matèria de protecció de dades, si considera que les dades no s’han tractat correctament.

Confidencialitat i seguretat en el tractament de dades


Les dades rebudes per la nostra empresa seran tractades amb la màxima reserva i confidencialitat. La nostra empresa ha establert tots els mitjans tècnics i organitzatius al vostre abast per evitar la pèrdua, mal ús, alteració, accés no autoritzat o còpia de les dades facilitades.