Formigó Criogènic

Barreja homogènia d’àrids, ciment, aigua i additius d’una naturalesa determinada que, en proporcions específiques, li confereix les prestacions pròpies del formigó i les manté inalterables. Amb el valor afegit d’una gran capacitat de resistència a cicles de gel i desglaç extrems.

S’ha optat pel formigó criogènic per solucionar el problema que provoquen els canvis extrems de temperatura. Les oscil·lacions tèrmiques minven considerablement la resistència del formigó convencional. En canvi, amb el formigó criogènic, aquest minvament és molt petit i permet mantenir la resistència desitjada.

Descripció

Informació addicional

Camp d’aplicació

Dipòsits i conduccions destinades a contenir productes a temperatura molt baixa, com el gas natural liquat.

 

Avantatges

  • Resistència a cicles de gel i desglaç extrems (-200º C).
  • Capacitat per a la construcció d’elements amb grans volums i formes particulars.
  • Baix cost de manteniment davant dels dipòsits d’acer que, a causa de la corrosió, necessiten un manteniment continu.

Sistema d’Aplicació

  • Similar al requerit per al formigó convencional.
  • Abans del procés de fabricació, se seleccionen i analitzen estrictament les matèries primeres.
  • Durant la fabricació, es manté el control de les matèries primeres i del procés per garantir l’homogeneïtat del producte i les característiques posteriors.

Característiques tècniques

Resistència (N/mm2) 35 / 40 / 45 / 50
Consistència F / L
Mida màxima d’àrid 10 mm. / 20mm.
Ambients Classe: Adaptables a les especificacions del CodE.
Comparteix aquest producte
Naturaleza

Fresc

Comparteix aquest producte