Projectes

Pàrquing Mercabarna


Aparcament sobre rasant de quatre plantes amb una dimensió en planta de 80×32 m. La solució constructiva adoptada és la de modalitat amb pòrtics a 7,80×10 mi 7,80×12 m entre pilars centrals. Es disposa de rampes prefabricades d’accés a les plantes i dos nuclis d’escales també prefabricades.

Està format per pilars, jàsseres i plaques alveolars de formigó prefabricat més una capa de compressió de 5 cm de gruix a cada forjat, de formigó in situ. La placa alveolar de les obertures laterals és de 25 cm + capa de compressió de 5 cm, mentre que la va central és de 30 cm + capa de compressió de 5cm. Les jàsseres són del tipus T invertida amb despenjament de 20 cm a totes les plantes.

A destacar:

  • Optimització de l’espai per allotjar el màxim nombre de places de pàrquing
  • Formigons d’alta resistència