Zahorras Reciclades

100% origen reciclat 100% homogeni

Material no plàstic de granulometria contínua, entre 0-20, adaptable a les necessitats de l’obra, és un material 100% d’origen reciclat, procedent de formigó, sense cap mena d’impureses. (impropis)
Lliure d’elements, que puguin condicionar-ne la durabilitat, respon a una elevada resistència a la fragmentació. Compleix el fus granulomètric, segons el que estableix el PG3. Disposa de marcatge CE i els àrids reciclats estan en possessió de la DAP certificada.

Descripció

Informació addicional

Camp d’aplicació

Bases en vials de trànsit lleuger i pesant: autovies, autopistes, aparcaments i pistes d’aeroport.

Avantatges

 • Producte 100% d’origen reciclat, procedència de formigó fraguat i recuperat.
 • Qualitat del producte garantida: Exhaustiu control diari 
 • Homogeneïtat  de les propietats del producte, corba granulomètrica uniforme. ​
 • Estabilitat de les prestacions del producte acabat, requereix un mateix tractament per a la seva aplicació a obra.
 • Fàcil aplicació: material lliure d’argiles i matèria orgànica.
 • Qualitat del producte, permet la seva aplicació en llocs d’alta exigencia i aporta durabilitat.
 • En funció de la demanda del client, es poden fabricar diferents tipus de safates, adaptades a les necessitats de cada obra. ​
 • Fabricació sota comanda que evita el deteriorament del material.
 • El laboratori de Molins realitza un estricte i continu procés de control de qualitat, acreditat segons normativa vigent, per assegurar les característiques del producte:
  UNE EN 13242: àrids per a capes granulars
  Disposa de marcatge CE.

Sistema d’aplicació

 • S’ha de complir amb el que estableix l’Ordre FOM/2523/2014 (Art.510) en funció de l’ús concret que se li dei i del tipus de estalvia utilitzada, en aquest cas reciclat.
 • És de vital importància el percentatge d’humitat i compactació del producte, en el moment de la seva aplicació. ​
Comparteix aquest producte
Naturaleza

Sec

Suministro

Amb dúmper, Big-bag, Camió banyera

Comparteix aquest producte