PROACCESS 10

El PROACCESS-10 és un formigó estructural dissenyat especialment per a obres amb difícil accés, amb bombaments complexos tant vertical com horitzontal.

La seva formulació està especialment dissenyada per ser bombat i obtenir la resistència desitjada.

Aplicable fins i tot en gruixos petits (a partir de 6cm).

És compatible amb fibres (no metàl·liques) per a obres on es vulgui substituir l’armat, fins i tot l’armat estructural.

Descripció

Informació addicional

Camp d’aplicació

 • Elements estructurals: forjats reticulars, lloses, etc.
 • Recrescuts.
 • Paviments.
 • Rehabilitació.

 

Avantatges

 • Accessos difícils o complexos: Aquest formigó està especialment dissenyat per a bombaments complicats i accessos difícils. Compatible per al seu bombament mitjançant camions autobomba i bombes estàtiques de petit format.
 • Traçabilitat: Com que és un producte fabricat des de central de formigó, es garanteix l’homogeneïtat i els estàndards de qualitat Molins.
 • Eliminació de l’armadura: Amb l’addicció de fibres (no metàl·liques), podem eliminar la malla fins i tot de l’armadura estructural.
 • Grossors petits: Gràcies a la seva formulació podem treballar amb gruixos a partir de 6cm, amb la mida màxima de l’àrid de 10mm.
 • Ràpida col·locació: Gràcies a la seva consistència liquida i la seva capacitat de bombament permet una ràpida posada en obra.
 • Sense necessitat de grues o serveis a l’obra: L’ús d’aquest formigó no necessita grues (ni elements auxiliars), únicament bomba.
 • Sense residus a l’obra: En ser transportat en camió formigonera i bombat, no deixa residus (palets, sacs de ciment, etc.). Aquest producte disposa d’una formulació estàndard però és possible modificar-ne el dosificació adaptant-se a les particularitats de cada obra.

 

Sistema d’aplicació

Sempre per equips especialitzats (Molins disposa d´equips propis homologats). Aquest producte s’aplica amb qualsevol tipus de bomba (estàtica o autobomba) i canonada.

Característiques tècniques

Consistència Líquida
Mida màxima de l’àrid 10mm
Resistència a la compressió (28 dies) 25-30-35 Mpa
Grossor mínima d’aplicació* 8cm
Nivellació Alta capacitat d’anivellament
Ambients Classe: Adaptables a les especificacions del CodE.

 

Comparteix aquest producte
Naturaleza

Fresc

Suministro

Camió formigonera

Comparteix aquest producte