Formigó Flexotracció

Dissenyat per suportar les deformacions originades per la flexotracció d’un element. Per aconseguir les seves característiques particulars, es dosifica la quantitat adequada de ciment, i se seleccionen els àrids en funció del seu coeficient de forma, índex de laixes i grau de neteja. La formulació aporta més resistència a l’impacte, la durabilitat i el menor desgast.

En utilitzar-se en paviments, les seves característiques s’adapten a les sol·licituds: resistència a flexotracció i abrasió. A la seva aplicació es proporciona planimetria per evitar la formació de tolls i per facilitar la circulació.

Aquest formigó es pot reforçar amb fibres metàl·liques o polimèriques estructurals.

Descripció

Informació addicional

Camp d’aplicació

 • Paviments i ferms de carreteres, ports i aeroports, o zones amb elevat pas de vehicles, així com la reparació dels mateixos.
 • Superfícies amb pas de vehicles de gran tonatge, que puguin tenir una elevada abrasió (aeroports, ports, naus industrials, etc.).

 

Avantatges

 • Major durabilitat. Preparat per suportar el pas de vehicles i càrregues.
 • Millora l’adherència paviment / vehicle.
 • Millor resistència mecànica a flexotracció.
 • Major qualitat d’acabat.
 • Si es requereix, pot ser autoanivellant, autocompactant i impermeable.
 • Elevada resistència al desgast superficial.
 • Opcionalment es pot pintar.
 • Es pot utilitzar amb un àrid especial que redueix el desgast.
 • Té baix cost de manteniment.

 

Sistema d’Aplicació

 • Amb consistència plàstica, la seva aplicació es realitza mitjançant màquines estenedores.
 • Amb consistència tova o fluida, la seva aplicació es realitza de forma manual.
 • És un producte que es pot bombar.
 • La impermeabilització es pot obtenir mitjançant remolinat o amb l’aplicació de pintura amb base epoxídica.

Característiques tècniques

Resistència (N/mm2) Tipificades al PG3 3,5 – 4,0 – 4,5 – 5,0
Consistència P / B / F
Mida màxima d’àrid 10 mm / 20mm
Ambients Adaptables a les especificacions del PG3
Comparteix aquest producte
Naturaleza

Fresc

Suministro

Camió formigonera

Comparteix aquest producte