Formigó amb fibres

Fabricat amb àrid de 20 mm, com a màxim, incorpora a la seva composició fibres de diferents tipus, que poden ser de polipropilè, metàl·liques, de llana de vidre, polièster i polimèriques per tal de reduir el risc de fissures o augmentar la resistència a l’impacte . Algunes d’aquestes fibres poden substituir l’armadura.

Descripció

Informació addicional

Camp d’aplicació

  • Paviments industrials, d’aeroports, interiors o exteriors, o de grans superfícies.
  • Estructures que pels seus requeriments no admetin fissuració.
  • Elements sotmesos a impactes.

 

Avantatges

  • Evita el risc de fissures, incrementant la superfície de la pastilla, augmentant, per tant, la distància entre les juntes de dilatació.
  • Millora la resistència al foc, amb fibres de polipropilè.
  • Pot substituir l’armadura tradicional, amb fibres metàl·liques.

 

Sistema d’Aplicació

  • Abocament directe, amb bomba o mitjançant cubilot. Les precaucions de curat hauran de ser les mateixes que al formigó convencional.
  • La fibra es pot afegir a la central de formigonat o a la pròpia obra, requerint-se un temps mínim de pastat per assegurar l’homogeneïtat del formigó en fibres.

 

Característiques tècniques

Resistència (N/mm2) 25 / 30 / 35 / 40 / 45 / 50
Consistència F / L
Mida màxima d’àrid 10 mm. / 20mm.
Ambients Classe: Adaptables a les
especificacions del CodE.
Comparteix aquest producte
Naturaleza

Fresc

Suministro

Camió formigonera

Comparteix aquest producte