Documents

La nostra política de qualitat queda establerta al Sistema de Gestió de la Qualitat de conformitat amb la norma UNE-EN-ISO 9001:2015. Disposem del REGISTRE D'EMPRESA atorgat per AENOR, amb el certificat ER-0093/1998 que és ratificat i mantingut en vigor anualment donant compliment a les auditories del nostre sistema davant d'aquesta norma. Garantim la regularitat dels nostres ciments, aquests disposen del marcatge CE obligatori, segons la Normativa Europea de Productes de la Construcció, i de la marca voluntària de producte certificat (N i Ns), per AENOR, que compleix els seus reglaments particulars corresponents.