TUTORIAL: Aplicació de l’aïllament tèrmic exterior SATE, consells per fases i suports

Al tutorial d’avui, us donem consells específics per a cadascuna de les fases que cal considerar en l’aplicació del Sistema d’Aïllament Tèrmic Exterior (SATE).

Abans de res, cal tenir en compte els suports compatibles amb la instal·lació del SATE: suports tradicionals com maó ceràmic, bloc de formigó o formigó prefabricat. Suports en rehabilitació com en costats de morter, pintures, maó vist o aplacats ceràmics com a tancaments ceràmics d’un full OSB, CLT… I també caldrà valorar les condicions de la superfície, com la neteja, duresa o permeabilitat. Un cop comprovats aquests aspectes, podem començar a aplicar el SATE:

IMPERMEABILITZACIÓ: Impermeabilitzarem amb una membrana de ciment contínua flexible PROPAM® IMPE FLEX de fins a 50cm d’alçada. També serà importantíssim pintar una secció del terra en aplicar-la a la paret.

FIXACIÓ DEL PERFIL Fixarem el perfil cada 30 cm amb cargols zincats, farem servir connectors per assegurar una separació mínima de 2 o 3 mm entre perfils i així permetre la dilatació del perfil amb xocs tèrmics.

INSTAL·LACIÓ PERFIL CLIP: Previ a la col·locació de la placa aïllant, com a recomanació, utilitzarem un perfil clip de PVC per clipar el perfil d’arrencada, per a arrebossats de fins a 6mm. Això minimitza el risc d’aparició d’esquerdes.

ENGANXADA DE PLAQUES: Aplicarem el morter d’adhesió PROPAM® AISTERM sobre tot el perímetre de la placa, en un cordó d’uns 6/8 cm d’amplada i 3 o 4 cm d’espessor. Posarem també tres pellades centrals de la dimensió d’un palmell de la mà, i la superfície de contacte entre el suport i la placa haurà de ser mínim d’un 40%, amb l’adhesiu tal com especifica el Lite. La col·locació serà sempre a trencajuntes evitant trossos inferiors a 200 per 500mm. Emplenament de juntes: No emplenarem mai les juntes entre plaques amb adhesiu ni material de regularització. Si això es fa, estarem rigiditzant aquesta zona i se’ns marcarà. Si es deixen juntes superiors a 2mm, s’ha d’emplenar sempre amb escuma de poliuretà expandit o amb el mateix material aïllant

APLICACIÓ AMB PLANA DENTADA de 8mm: Ens assegura el gruix recomanat a primera capa d’armat amb PROPAM® AISTERM MALLA FIBRA DE VIDRE 160 que haurà d’anar solapada entre si amb uns 10 o 15cm.

ACABAT: Finalitzarem la col·locació del SATE amb una segona mà de 1,5 mm, realitzant un allisat superficial amb la part llisa de la llana o fulla que utilitzem.

BUITS A L’EDIFICACIÓ: La col·locació de plaques en pistola s’ha de fer a tots els buits de l’edificació, oa les cantonades de les finestres. No heu de coincidir mai l’aresta de la placa amb la vertical o l’horitzontal del marc sobre la malla armada. A la superfície, col·locarem a més els cantons dels buits de l’edificació PROPAM® AISTERM MALLA FIBRA DE VIDRE 160 i mesures 25×40, o similar. Posteriorment aplicarem el perfil de cantonera amb malla.